Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ViničnéHľadať
 
 

Informácie pre občanov

Podnety od občanov

 

 

Na obecný úrad prišlo v poslednom období veľa podnetov od občanov bývajúcich v lokalite Pri Háji a na uliciach Brezová a Vinohradnícka. Tieto podnety sa týkali neúnosnej situácie pri prívalových dažďoch, pri ktorých je voda a blato z vinohradov splavovaná po týchto uliciach a následne ešte niekoľko dní po dažďoch vynášaná vozidlami na komunikácie.

Na základe týchto oznámení, obecný úrad vykonal niekoľko opatrení na cestách vo vinohradoch, ktoré sú v najväčšej miere využívané PD Viničné.

Napr.:

- Boli vyčistené okraje ciest od nánosov zeminy, aby sa voda mohla rovnomernejšie vylievať a vsakovať do vinohradov

- Boli vyhĺbené tri priečne rigoly na spomalenie a odklonenie vody do vinohradov

- Bol vytvorený val pri vyústení cesty z vinohradov na Vinohradnícku ulicu, aby sa taktiež táto voda odklonila a v maximálnej miere zadržala v krajine

Pri dažďoch, ktoré boli v poslednom období, sa tieto dočasné opatrenia osvedčili ako veľmi účinné.

Hlavným problémom ale je, že v najbližších dňoch očakávame intenzívnejšie zrážky a situácia s blatom a vodou na dotknutých uliciach sa po tomto zásahu do opatrení, ktoré sme vykonali, pravdepodobne zopakuje.

Odvodnenie ulíc Vinohradníckej, Brezovej a časti lokality Pri Háji sa bude v budúcnosti riešiť komplexne po výmene vodovodného potrubia na Vinohradníckej ulici. Bratislavská vodárenská spoločnosť nám avizovala, že tieto práce by mali začať v roku 2020.

Pán starosta inicioval v najbližších dňoch stretnutie s predsedom PD Viničné, aby sa pokúsili túto vzniknutú situáciu vyriešiť.


 

Stručná informácia pre občanov o práci obecného úradu a obecného zastupiteľstva obce Vinične za prvý polrok.

Potreba tejto informácie vznikla hlavne z dôvodu, že už niekoľko mesiacov čakáme na vytvorenie novej webovej stránky Viničného, cez ktorú budú občania priebežne informovaní o dianí  v obci a aj o práci obecného úradu a obecného zastupiteľstva.

Zoznam hlavných bodov činnosti s komentárom.

1.Tvorba novej web stránky

-výber dodávateľa 

-výber základného vzhľadu stránky tak aby spĺňala všetky zákonné podmienky

-podpis zmluvy

-zaškolenie zamestnancov OÚ

Predpokladaný termín spustenia novej web stránky  24.6.2019.

 

2.Prevádzka splaškovej kanalizácie v obci

 

Obec odovzdala časť splaškovej kanalizácie na prevádzkovanie BVS. BVS neprevzala kanalizáciu v lokalitách Pri Háji a Biela Labuť.  Daný stav sme zistili tento rok na základe podnetov od občanov s tým, že nemajú vyúčtované stočné od BVS. Vzniknutú situáciu sme začali hneď riešiť.Podľa zistenia dňa 23.6.2017 vtedajší starosta obce Mgr. Štefan Lenghart žiadal o vypracovanie dodatku k zmluve na tieto lokality.Boli však zistené nedostatky a obec bola vyzvaná na ich odstránenie

    (viď.nižšie) 

 Lokalita Pri Háji

-  nebola predložená kompletná dokumentácia skutkového stavu, geodetické zameranie, protokol  o geodetickom zameraní.

   Dali sme vyhotoviť geodetické zameranie a kompletizujeme podklady pre odovzdanie.

  Lokalita Biela Labuť

-  pre ulicu Kvetná nebolo vyhotovené geodetické zameranie,

-prečerpávacia stanica na Lúčnej ulici- neboli odovzdané doklady od prečerpávacej stanice  splaškovýchvôd.Je potrebné odstrániť závady na prečerpávacích staniciach arovnako je potrebné  dobudovaťprenosný systém na dvoch prečerpávacích staniciach  (prenosný systém pre 1 prečerpávaciu stanicustojí cca 24.000€, je potrebné nainštalovať 2ks).

Geodetické zameranie sme dali vyhotoviť a o riešení vzniknutej situácie s prečerpávacími stanicami rokujeme s developerom a BVS-kou.

 

3. Dostavba budovy Základnej školy s materskou školou

Nakoľko sa v poslednom období v našej obci realizovala výstavba v dvoch nových lokalitách a popritom aj výstavba v rámci obce, pribudlo nám veľa detí, ktoré je potrebné umiestniť v jestvujúcej škôlke a škole. Na základe informácie od riaditeľky, že od 1.septembra 2019 nebude mať dostatočnú priestorovú kapacitu,  poslanci odsúhlasili realizáciu dostavby Základnej školy s materskou školou.

Na základe tohto rozhodnutia bolo oslovených viacero firiem ohľadom vypracovania ponuky na dostavbu modulovej stavby. Najprv bola oslovená firma,  ktorá realizovala aj prvú časť modulovej školy. Napriek našej snahe a prísľubom od zástupcu firmy ani po 2 mesiacoch a niekoľkých osobnýchstretnutiach sa nám nepodarilo od nich dostať ponuku. Preto sme oslovili ďalšie firmy. Tieto dostali podklady a pripravujú projekty.

4. Spomaľovač na vstupe do obce od Senca

Ide o rozšírenie cesty, ktorá zasahuje do súkromných pozemkov. V tomto prípade sa jedná o 32 vlastníkov Projekt spomaľovača je už hotový a momentálne sa jedná s vlastníkmi o spôsobe vysporiadania pozemkov.

5.Majetkové vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou Lipová-Vinohradnícka

V súčasnosti sa vyhotovuje geometrický plán na majetkové vysporiadanie pozemkov. Pozemkybude nutné vykúpiť.Dôvodom je,že v minulosti developer odovzdal miestne komunikácie, verejnú a dažďovú kanalizáciu vlastníctva obce. Pravdepodobne prišlo zo strany obce k pochybeniu a obec prevzala miestnu komunikáciu aj keď pod ňou neboli vysporiadané pozemky.

6.Vybudovanie autobusovej zastávky v strede obce smer Pezinok.

Projektová dokumentácia je už hotová. Riešia sa možnosti financovania.

7. Zateplenie budovy Základnej školy

Projekt bol už vypracovaný v minulosti. Na základe dotačnej výzvy z enviro fondu sme podal žiadosť o dotáciu, ktorá nám bola zamietnutá. Nakoľko sú vyššie požiadavky na hrúbku a materiál zateplenia. Projekt sme dali na prepracovanie, aby bol v súlade s dnešnými normami.

8. Stav projektu cyklotrasa  Slovenský Grob-Viničné

Obec dostala dotáciu a na základe toho začala verejné obstarávanie na dielo. Obstarávanie svojej časti projektu si robilo Viničné a Slovenský Grob samostatne. Momentálne čakáme na ex ante kontrolu. Z tohto dôvodu je VO momentálne pozastavenéa čakáme na vyjadrenie.

9. Kamerový systém v obci

Obec dala vypracovať projekt a požiadala o dotáciu MVSR. Momentálne máme informáciu,že dotáciu sme dostali, čakáme však na oficiálne vyjadrenie, aby sme mohli začať výberové konanie na dodávateľa.

10.Detské ihrisko pre najmenších v strede obce v tzv. trojuholníku

Pripravili sme štúdiu na základe,ktorej obec požiadala o dotáciu.  Obec dostala dotáciu vo výške 8400,- €. Momentálne sa pracuje na výberovom konaní na zhotoviteľa.

 

11.Projektová dokumentácia k investičným zámerom

Pripravenie zoznamu investičných projektov. K viacerým bude treba vopred pripraviť projektovú dokumentáciu alebo aspoň štúdiu. Nakoľko sa vyhlasujú rôzne dotačné výzvy z rôznych zdrojova potom nie je dostatok času na prípravu takejto dokumentácie. A navyše treba s uvedeným rátať aj v rozpočte na rok 2019,2020,2021.

 

Zoznam zámerov, na ktoré sa už vypracúvajú projekty alebo štúdie:

a/Projekt odvodnenia lokality Pri Háji, s tým súvisiace odvodnenie Vinohradníckej, Brezovej,  Kozej ulici

      S tým súvisiace  prekrytie  kanálov na Kozej alebo ich prerobenie na žľaby, výstavba chodníkov na Kozej a okolo nového  detského ihriska. 

      S tým súvisiaca oprava povrchu cesty. Hlavne Kozia je v zúfalom stave.

      S tým súvisiace doasfaltovanie Vinohradníckej za lokalitou Pri Háji.

Tento projekt sa technicky môže realizovať po výmene  vodovodného potrubia, ktoré ma BVS na pláne vymieňať v roku 2020.

b/Prepracovanie projektu na zateplenie školy

c/Výstavba  obradnej budovy na evanjelickom cintoríne

d/Projekt detského ihriska na „Balkáne“

e/Projekt výsadby zelene a revitalizácie u úprav parkov

-príjazd do obce od Pezinka až po obchod COOP Jednota

-park v strede obce

-všetky ostatné zelené plochy v obci

f/Rekonštrukcia domu smútku

g/Projekt oddychovej zóny s lesoparkom s napojením na areál rybníka

h/ Projekt pasportizácie chodníkov a ciest (aby sme mali presne identifikované, ktoré sú vo  vlastníctve obce a v akom sú stave)

12.Zoznam ďalších zámerov, na ktorých budeme postupne pracovať

a/ školská telocvičňa

b/ postupná oprava a dobudovanie ciest

c/ dopravné značenie v obci

d/ dobudovanie a oprava verejného osvetlenia

e/rekonštrukcia chodníkov

f/cyklotrasa Viničné-Pezinok

 

13.  Zriadenie bezplatnej Wi-fi zóny v obci

Na základe dotačnej výzvy podala obec žiadosť o dotáciu na zriadenie bezplatnej Wi-fi zóny. V tomto podaní obec uspela hlavne preto,že sa konalo rýchlo. Pri prideľovaní dotácie sa totiž rozhodovalo podľa princípu: „Kto prvý príde,ten prvý berie“.

 

14. Vypustený rybník

Touto témou sa intenzívne zaoberáme a podnikáme viaceré kroky, aby sa do rybníka vrátila voda a život. Podrobnejšie vás budeme informovať v blízkej dobe.

 

15.Detské ihrisko pri zmrzline

Nakoľko dostávame otázky prečo sme prenajali park a podobne, považujeme za potrebné podať presnejšiu informáciu. Ak niekoho akákoľvek informácia ohľadom diania v obci zaujíma, môže podať písomnú žiadosť o informáciu alebo prísť na obecný úrad a spýtať sa. Namiesto toho, aby si niečo myslel a rozprával nepravdy.

Odpoveď na písomný dotaz občana:

-stavebné povolenie na budovu zmrzlinárne vydané dňa  20.6.2011

-nájomná zmluva na pozemok pod budovou zmrzliny je uzavretá s firmou NovArtz s.r.o. ,o sídlom: Školská 14, Ivanka pri Dunaji, nájomná zmluva je platná od 1.5.2015- do 30.4.2020

-pozemok pod budovaným detským ihriskom sme nikomu neprenajali

-stavebníkom detského ihriska je obec Viničné

-sponzorom je Jozef Čík

 - obec sa na výstavbe finančne nepodieľala 

-ihrisko aj s oplotením je majetkom obce

 

Obecné zastupiteľstvo rieši aj iné bežnejšie záležitosti,ktoré sa týkajú každodenného života v obci. Jednou s tém je aj Petícia občanov za zmenu územného plánu zóny obce. Niektorí občaniapožadovali zmeniť podnikateľskú zónu na obytnú. Jedná sa o pozemky pri družstve smerom na Slovenský Grob. Obecné zastupiteľstvo toto zamietlo a svoje dôvody vysvetlilo organizátorom v písomnej odpovedi. Nakoľko sme neustále pre toto rozhodnutie atakovaní zo strany developera, ktorý má záujem tieto pozemky odkúpiť a aj zo strany niektorých majiteľov pozemkov, musíme sa k tejto téme vrátiť a priblížiť dôvod nášho rozhodnutia aj ostatným občanom.

Základne dôvody:

-v územnom pláne obce sú na výstavbu rodinných domov a bytových domov určené iné lokality, ktorých kapacita je dostatočná

- Základná škola nemá už dnes dostatočnú kapacitu na umiestnenie všetkých detí

-v obci chýbajú detské ihriská, multifunkčné ihrisko pre mládež,oddychová zóna pre občanov

-v tesnej blízkosti zóny je v budúcnosti plánovaný cestný obchvat obce,čo ju predurčuje z hľadiska dopravného zaťaženia obce na podnikateľskú zónu

-nakoľko je v blízkosti Poľnohospodárske družstvo a prúdenie vzduchu (vietor) je väčšinou zo severozápadu alebo severu, tak predpokladáme, že novým obyvateľom by to až tak úplne jedno        nebolo.(pozn. developerovi asi áno)

Predpokladáme,že by sa to riešilo ďalšou petíciou za zrušenie chovu v družstve.

- pred komunálnymi voľbami sme jasne deklarovali, že sa nebránime ďalšej výstavbe a prirodzenému rozvoju obce, ale nárast počtu obyvateľov musí ísť ruka v ruke s budovaním infraštruktúry. Lepšie povedané infraštruktúra musí byť pripravená na nárast počtuobyvateľov.

Zamietnutím tejto petície sme samozrejme nehodili celú vec za hlavu. Uvedomujeme si,že pre obecby bolo prínosom keby tato zóna nebola podnikateľskou len na papieri. Hľadáme riešenie.

Výsledkom  dvoch developerských projektov vo Viničnom je veľká nerovnováha medzi nárastom počtu obyvateľov a pripravenosťou infraštruktúry. Ďalšímpodporovaním developerských projektov,  by sa v súčasnej situácii táto nerovnováha len prehlbovala.Starosta a ani nikto z poslancov, sa na zhoršovaní tejto situácie nechceme a nebudeme spolupodieľať.

 

Výsledkom dvoch developerských projektov vo Viničnom je z finančného hľadiska nasledovné.

-dostavba ZŠ s MŠ  I.  etapa cca 380tis. €

-dostavba ZŠ s MŠ  II.etapa   cca 390tis. €

-dokončenie kanalizácie, aby bola schopná  na odovzdanie BVS lokalita Biela Labuť  cca 50tis.€

  (podľanás to mal urobiť developer)

-zameranie a dokončenie kanalizácie v lokalite Pri Háji  cca10tis €(podľa nás to mal urobiť developer)

-výkup pozemkov pod ulicami Lipová, Vinohradnícka – nevieme zatiaľ vyčísliť(mal urobiť developer)

-odvodnenie lokality Pri Háji a Vinohradníckej - pri prívalových dažďoch voda vytápa nielen túto lokalitu,ale aj Brezovú ulicu a časť Vinohradníckej

Predpokladaná cena realizácie a stým súvisiacich prác cca 100 tis.€

  Ďalej:

-v obci nie sú vybudované žiadne nové detské ihriská

-chýba verejné multifunkčné ihrisko pre mládež / volejbal,basketbal.../

-ZŠ s MŠ kde bude v blízkej budúcnosti cca 300 žiakov nemá svoju telocvičňu.

 

S týmto všetkým  by sa malo rátať. Uvádzame to len preto, aby sme upozornili z čoho momentálne vychádza naša nedôvera k developerským projektom.

Ak toto všetko treba teraz nejako dobehnúť, kde potom zobrať ďalšie financie na projekty ako je  napr. uľahčenie a spríjemnenie života seniorom? Napríklad nejaký klub, denná starostlivosť, podpora rôznych akcií, výletov, kultúrneho vyžitia, atď.

 

Nakoniec chceme pripomenúť, že aj predošlé vedenie pracovalo na projektoch riešenia, ktoré pomohli túto situáciu s prudkým nárastom výstavby a tým aj počtu obyvateľov a nedostatočnej infraštruktúry riešiť, za čo im ďakujeme.

-vybudovanie nového spoločenského domu / tým sa v starom uvoľnilo miesto na jedáleň s kuchyňou/

-prebudovanie bývalého spoločenského domu na školskú jedáleň s kuchyňou

-rekonštrukcia a dobudovanie kapacít v Materskej škole

-I. etapa dostavby Základnej školy+ vybudovanie ihrísk na školskom dvore

-pripravenie dokumentácie a zabezpečenie financovania cyklotrasy Viničné-Slovenský Grob

Určite je toho viac ,ale tieto sú asi také najdôležitejšie.

 

 

Na základe poverenia obecným zastupiteľstvom vypracoval: Peter Mackovčin


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka