Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ViničnéHľadať
 
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť dokumenty na Matričnom úrade

Matrika

Zápis narodenia dieťaťa      

Úmrtie

Uzavretie manželstva

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Zmena priezviska po rozvode

 

Zápis narodenia dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. 

Potrebné je predložiť:

 dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):

- občiansky preukaz rodičov,
- sobášny list,

♦ dieťa narodené slobodnej matke:

- občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike), 
- občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),

♦ dieťa narodené rozvedenej matke:

- právoplatný rozsudok o rozvode, 
- občiansky preukaz,

♦ dieťa narodené vdove:

- sobášny list,
- úmrtný list zosnulého manžela,
- občiansky preukaz

Poplatky: bez poplatku

Vybavuje: matrikárka Mgr. Jana Harčaríková,   email:jana.harcarikova@vinicne.sk, tel.: 033/2028974 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. 

Potrebné je predložiť:

- 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom,
- občiansky preukaz zosnulého.

Poplatky: bez poplatku

Vybavuje: matrikárka Mgr. Jana Harčaríková,   email:jana.harcarikova@vinicne.sk, tel.: 033/2028974 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť: 

- rodné listy snúbencov, 
- platné občianske preukazy, 
- právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených), 
- úmrtný list (u ovdovelých), 
- právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov), 
- cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.


Poplatky:

20,- € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,

20,- € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,

20,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,

70,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,

35,- € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,

70,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,

200,- € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,

200,- € -  uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Vybavuje: matrikárka Mgr. Jana Harčaríková,   email:jana.harcarikova@vinicne.sk, tel.: 033/2028974 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Vydanie druhopisu matričných dokladov

 

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné je predložiť: občiansky preukaz.

Poplatky: 5 €.

Vybavuje: matrikárka Mgr. Jana Harčaríková,   email:jana.harcarikova@vinicne.sk, tel.: 033/2028974 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Zmena priezviska po rozvode

 

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Obvodnom úrade.

Potrebné je predložiť:

- žiadosť,
- platný občiansky preukaz,
- sobášny list,
- právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje: matrikárka Mgr. Jana Harčaríková,   email:jana.harcarikova@vinicne.sk, tel.: 033/2028974 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu po dovŕšení 15-teho roku je potrebné vyžiadať na Ocú, žiadateľom alebo zákonným zástupcom: 

 

- potvrdenie o pobyte,

ktoré odnesie spolu s rodným listom, žiadateľ na Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku.

Poplatok:  5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte

Vybavuje: Mgr. Jana Harčaríková,   email:jana.harcarikova@vinicne.sk, tel.: 033/2028974 

                

 

 

 

 


 

Evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Odhlásenie z trvalého pobytu

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

- platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do
  18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, 

- platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
  Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz, 

- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nemusí  byť použiteľný na právne úkony), 

V prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti  je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny, 
za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov,
za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník).

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Vybavuje: Mgr. Jana Harčaríková,   email:jana.harcarikova@vinicne.sk, tel.: 033/2028974 

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

 

 

 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka