Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** V časti projektu prevencie kriminality pribudli nové články a rady o poistení. *** V časti úradné oznamy je nová verejná vyhláška - stavebník Michal Gajdušek a Mária Gajdušková *** V časti Obecný úrad - Návrh rozpočtu, pribudol rozpočet na roky 2015 - 2017 *** Vyhlasovanie rozhlasom v doobedňajších hodinách je v pondelok až štvrtok – nahlasovať do 9.20 hod. ***

Úradné oznamy

Úradný oznam. Výzva na predloženie ponuky
Názov predmetu zákazky:  ZŠ Viničné oprava elektroinštalácie /havarijný stav/ podľa PD a výkazu výmer. Predmetom obstarávania je  oprava elektroinštalácie, vrátane rozvodných skríň a revíznej správy  v ZŠ Viničné. Dôvodom je havarijný stav exisujúcej elektroinštalácie. Podkladom pre vypracovanie ponuky je projektová dokumentácia s výkazom výmer.

Harmonogram zasadnutí OZ
Zápisnice OZ

OZNAM- Porucha na verejnom osvetlení.
Oznamujeme občanom na uliciach Javorová, Agátová, Cérová, časti Lipová a časti Vinohradnícka v novej lokalite, že na verejnom osvetlení vznikla porucha. Podľa predbežných zistení ide o poškodenie zemného rozvodného kábla. Odstránenie  poruchy sme objednali u realizátora výmeny svietidiel.

Komunálny odpad

Oznam.
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou vo Viničnom pozýva všetkých rodičov detí predškolského veku dňa 20. 1. 2015, v utorok, o 17,00 hod. v Materskej škole vo Viničnom na informatívne stretnutie zamerané na povinnosť zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE

Obec Viničné pozýva všetkých občanov  na verejné prerokovanie Správy o hodnotení podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti „Splyňovacia elektráreň Pezinok“. Navrhovateľom zámeru je BRILANT SK s.r.o., 1. mája 6, 900 61 Limbach. Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 3. februára 2015 o 17,00 hod. v Spoločenskom dome na Cintorínskej 13 vo Viničnom.


Pridajte sa k nám na facebooku!
Spoločenský dom

Splyňovacia elektráreň Pezinok.

Navrhovateľ: BRILANT SK s.r.o., 1. mája 6, 900 91 Limbach, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa paragrafu 31 zákona č. 24/2006 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správu o hodnotení podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.Z. navrhovanej spoločnosti "Splyňovacia elektráreň Pezinok." Verejnosť môže do predloženej správy o hodnotení nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade vo Viničnom. Písomné stanoviská k správe o hodnotení je možné zasielať na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor enviromentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 81235 Bratislava do 30 dní od zverejnenia. Dokument správy o hodnotení  podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.  je  k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Viničnom  do 6.2.2015. Správa o hodnotení ako príloha k oznamu.

Hry podomových predajcov

Počasie

OZNAM.
Návrh zmien a doplnkov č. 01/2014 územného plánu obce Viničné. Celý oznam v prílohe. Územný plán 2014
Stránka s výkresmi.

Vianočná cesta.
Koleda a nádherný príbeh - koncert Miroslava Záhumenská a Samo Tomeček - Spoločenský dom Viničné. V nedeľu, 14. desembra 2014 o 18:30 hod. Vstup voľný.

Ponuka páce Senec
Kalendár Podujatí

Úradný oznam.
V časti zápisnice OZ je zápisnica a uznesenie zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 19.11.2014.

RSS kanál
 

1     2     3    4    5    6    7    8

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky