Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** V časti zápisnice a uznesenie nájdete zápisnicu a uznesenie z OZ, ktoré sa konalo 2. mája 2016.***

Úradné oznamy

V ý z v a

Vyzývame občanov obce, ktorí doposiaľ nezaplatili dane alebo poplatky za domový odpad, BIO-odpad, daň za psa, cintorínsky poplatok, stočné za roky 2012, 2013, 2014, aby neodkladne tieto pohľadávky zaplatili. V prípade, že tieto dane a poplatky nebudú uhradené, obecný úrad zverejní neplatičov na Úradnej tabuli obce a na jej webovej stránke. V prípade, že ani po tejto výzve, resp. ani po zverejnení zoznamu neplatičov nedôjde k uhradeniu pohľadávok, Obec Viničné podnikne právne kroky k ich vymáhaniu.

Harmonogram zasadnutí OZ
Právo voliť
Komunálny odpad
Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá
Zamestnanci OÚ

Úradné oznamy:


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti: Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 27.05.2016 v čase od 11:30 do 15:00 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: HLAVNÁ č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10/11, 12, 12/ZA, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/ST, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32/VE, 33, 34, 35, 36, 36/ZA, 38, 39, 40, 40/A, 41, 42, 43, 44, 46, 47/ST, 48, 49, 50, 50/ST, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 95, 97, 97/ZA, 99, 331/A, 612/2,6. ŠPORTOVÁ č. 1, 2/BL, 3, 4, 5, 6, 6/A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/VE, 2332/105


Verejná vyhláška - Oznámenie: Stavebník, obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob podala dňa 12.05.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu ”Telocvičňa základnej školy Slovenský Grob - obnova budovy“ na pozemku parc. č. 404/66 v k. ú. Slovenský Grob.


Projekt výstavba Multifunkčného ihriska:
Projekt bol dokončený 30.04.2016 v areáli Základnej školy s Materskou školou a bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky
program „Podpora rozvoja športu na rok 2015“.
Smernica o organizačnom poriadku na Obecnom úrade vo Viničnom.  Príloha


Ochrana lesov pred požiarmiVerejná vyhláška - oznámenie na vstupe na pozemok SPP


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku Informácia pre starších občanov:

Výzva:

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. paragraf 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemené i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa paragrafu 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v plnom znení.  PRÍLOHA

Zápisnice OZ
Spoločenský dom
VZN
RSS kanál
Ponuka páce Senec

Hry podomových predajcov

 
 
Pridajte sa k nám na facebooku!
 
 

1     2     3    4    5    6    7    8    9

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky