Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

**** Obec Viničné vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Viničné na deň 27. mája 2015 *** V časti Zápisnice OZ je nová zápisnica z mimoriadneho zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 30.03.2015 *** V časti Obecný úrad - Návrh rozpočtu, pribudol rozpočet na roky 2015 - 2017 *** Vyhlasovanie rozhlasom v doobedňajších hodinách je v pondelok až štvrtok – nahlasovať do 9.20 hod. ***

Úradné oznamy
Zápisnice OZ
Harmonogram zasadnutí OZ
Komunálny odpad

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo Obce Viničné podľa § 18 a odst 2 zákona SNR č 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením č. 05/A3 zo dňa 30.03.2015 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Viničné na deň 27.mája 2015

Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Správa energetických zariadení Bratislava.
vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktroých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa paragrafu 43 Zák. č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.


Pridajte sa k nám na facebooku!
Spoločenský dom

VZN č. 1/2015

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 z 25. februára 2015 o urční výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2015 v zriadovateľskej a územnej pôsobnosti obce Viničné.

Hry podomových predajcov

Počasie

Obec Viničné vyhlasuje:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Hlavná č.292/82, 900 23, Viničné s nástupom 15. apríla 2015.

Ponuka páce Senec
Kalendár Podujatí

Výstava vín Viničné 2015.
Výsledky z degustácie výstavy vín.

RSS kanál
 

1     2     3    4    5    6    7    8    9

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky