Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční 25. februára 2015 (streda) o 19:00 v budove Spločenského domu Viničné. *** V časti Obecný úrad - Návrh rozpočtu, pribudol rozpočet na roky 2015 - 2017 *** Vyhlasovanie rozhlasom v doobedňajších hodinách je v pondelok až štvrtok – nahlasovať do 9.20 hod. ***

Úradné oznamy
Harmonogram zasadnutí OZ
Zápisnice OZ

Výstava vín Viničné 2015.
Výsledky z degustácie výstavy vín.

Komunálny odpad

SPOLOK PRIATEĽOV VÍNA VO VINIČNOM.

Vás pozýva na 33. Výstavu vín vo Viničnom, ktorá sa uskutoční v sobotu, dňa  28.2. 2015 od 13.00-22.00 hod. v Spoločenskom dome Aréna vo Viničnom. Zberné miesto pre vzorky je v spoločenskom dome Aréna vo Viničnom v dňoch 10.- 12. februára 2015 (utorok-štvrtok) od 13.00 do 18.00 hodiny. Vzorky vín je potrebné dodať spoločne s vyplnenou prihláškou, viď príloha.   Prihláška   Štatút Táto výstava je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre Národný salón vín Slovenskej republiky 2015. Kontakt: 0907327773, 0905962416


Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá

Stanovisko obce.

Obec Viničné ako dotknutá obec na základe posúdenia „Správy o hodnotení Splyňovacej elektrárne Pezinok, podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.“ a prezentácie zámeru možnej realizácie Splyňovacej elektrárne Pezinok,  navrhovateľom Brilant SK , s.r.o., ako aj stanovísk občanov obce na verejnom prerokovaní, ktoré sa konalo dňa 03.02.2015 vydáva toto  stanovisko:

„Obec Viničné    n e s ú h l a s í    s navrhovanou činnosťou pre Splyňovaciu elektráreň Pezinok“.

Pridajte sa k nám na facebooku!
Spoločenský dom

Prechod na nový odorant zemného plynu.

Spoločnosť SPP distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si dovoľuje oznámiť, že v nasledujúcich dňoch bude v obci Viničné  meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu. Celý oznam v prílohe:

Hry podomových predajcov

Počasie

OZNAM- Porucha na verejnom osvetlení.

Oznamujeme občanom na uliciach Javorová, Agátová, Cérová, časti Lipová a časti Vinohradnícka v novej lokalite, že na verejnom osvetlení vznikla porucha. Podľa predbežných zistení ide o poškodenie zemného rozvodného kábla. Odstránenie  poruchy sme objednali u realizátora výmeny svietidiel.

Úradný oznam. Výzva na predloženie ponuky

Názov predmetu zákazky:  ZŠ Viničné oprava elektroinštalácie /havarijný stav/ podľa PD a výkazu výmer. Predmetom obstarávania je  oprava elektroinštalácie, vrátane rozvodných skríň a revíznej správy  v ZŠ Viničné. Dôvodom je havarijný stav exisujúcej elektroinštalácie. Podkladom pre vypracovanie ponuky je projektová dokumentácia s výkazom výmer.

Ponuka páce Senec
Kalendár Podujatí

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE

Obec Viničné pozýva všetkých občanov  na verejné prerokovanie Správy o hodnotení podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti „Splyňovacia elektráreň Pezinok“. Navrhovateľom zámeru je BRILANT SK s.r.o., 1. mája 6, 900 61 Limbach. Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 3. februára 2015 o 17,00 hod. v Spoločenskom dome na Cintorínskej 13 vo Viničnom.


RSS kanál
 

1     2     3    4    5    6    7    8

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky